Namen
Nederlands: Liggend walstro
Frysk: Plat slyt
English: Heath Bedstraw
Français: Gaillet des rochers
Deutsch: Harzer Labkraut
Wetenschappelijk: Galium saxatile (Galium harcynicum)
Familie: Sterbladigenfamilie, Rubiaceae
Geslacht:
Galium, Walstro
Naamgeving: De Nederlandse naam walstro komt van " wiegstro" (wal betekent wieg). Walstrosoorten werden vroeger gebruikt (als stro) in wiegen. Galium komt van het Griekse gala (melk). Vroeger werden deze planten gebruikt om melk te stremmen (kaasbereiding). Saxatile betekent " van rotsen" .

Beschrijving
Afmeting: 7 tot 30 cm.
Levensduur: Overblijvend. Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond).
Bloeimaanden: Juni, juli, augustus en september.
Wortels: Met uitlopers aan de voet. Worteldiepte 10 tot 20 cm.
Stengels: De lichtgroene stengels zijn vrijwel niet behaard, glad, kantig en sterk vertakt met vele liggende, niet-bloeiende stengels, die soms op de knopen wortelend en een klein aantal opstijgende bloeistengels. Liggend walstro vormt losse zoden.
Bladeren: De bladeren groeien meestal in kransen van 5 of 6 (soms tot 8). De niet-bloeiende stengels en de basis van de bloeistengels hebben dicht opeenstaande kransen van korte, omgekeerd eironde bladeren. Hogerop hebben de bloeistengels ruimer uit elkaar staande kransen van langere en smallere meestal langwerpige bladeren. De top van de bladeren heeft vaak met stekelhaartjes. Bij drogen worden de bladeren zwart.
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloeiwijze is vaak meer breed dan hoog, bijna schermvormig en tamelijk dicht. De witte bloemen zijn 2½ tot 4 mm groot en geuren niet lekker.
Vruchten: Een splitvrucht. De zaden zijn langlevend (> 5 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Biotoop
Bodem: Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op droge, voedselarme, zure tot zwak zure, kalkarme grond (zand, leem en veen).
Groeiplaatsen: Bossen (loofbossen), bosranden, struwelen, kapvlakten, brandplekken, heide (langs heidepaadjes), bermen, langs spoorwegen (spoorbermen), grasland (heischraal grasland en onbemest hooiland), zeeduinen (duingrasland) en oud veenmosrietland.

Verspreiding
Wereld
Liggend walstro - Galium saxatile
In West-Europa, van Midden-Portugal tot in West-Noorwegen. Noordoostelijk tot in het Oostzeegebied.

Nederland

Vrij algemeen in het oosten en midden van het land en vrij zeldzaam in Zuid-Limburg en op enkele plaatsen in de duinen. Elders zeer zeldzaam.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: matig afgenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.

Vlaanderen
Liggend walstro - Galium saxatile
Vrij algemeen in de Kempen en in het Brugse Houland. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam of ontbrekend.
Rode lijst. Net bedreigd.

Wallonië Algemeen in de Ardennen en vrij zeldzaam in Brabant. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Liggend walstro - Galium saxatile

Flora Batava, deel 7, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1836)

Flora Danica Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)

© 2001-2015 K.M. Dijkstra